Καποδιστρίου 42, 104 32, Αθήνα - Κων. Καραμανλή, 85100, Ρόδος
Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00 έως 17:00
Online Ραντεβού
Καποδιστρίου 42, 104 32, Αθήνα - Κων. Καραμανλή, 85100, Ρόδος
Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00 έως 17:00

Λοιπές Πολιτικές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ

Η PROTECT εφαρμόζει επιχειρηματικές πρακτικές που διέπονται από ακεραιότητα, αξιοπιστία, εντιμότητα, διαφάνεια, δίκαιη συμπεριφορά στις συναλλαγές και πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σκοπός αυτής της πολιτικής είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων που σχετίζονται με το σύστημα διαχείρισης της δωροδοκίας, σύμφωνα με το ISO 37001:2016, και η διασφάλιση της εφαρμογής τους στην επιχείρηση. Στα πλαίσια του πεδίου εφαρμογής της εταιρείας, το οποίο αφορά την παροχή υπηρεσιών καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους ή μη χώρους και υπηρεσίες καθαρισμών και απολύμανσης, όλο το προσωπικό της εταιρίας, οι συνεργάτες και τα άτομα που εργάζονται στην PROTECT υποχρεούνται στα παρακάτω:

 1. Εργαζόμενος στην PROTECT δεν επιτρέπεται να προσφέρει παράλληλα την εργασία του σε ανταγωνιστή, σε πελάτη ή σε προμηθευτή αυτής και οφείλει να αποφεύγει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση εργασιακή σχέση ή/και συναλλαγή με τους πελάτες της PROTECT, τους προμηθευτές ή τους ανταγωνιστές της, εκτός των απαιτούμενων και λογικών ενεργειών για την εκπλήρωση των καθηκόντων που έχει αναλάβει προς όφελος της.
 2. Σε περίπτωση που η διοίκηση της PROTECT διαπιστώσει σύγκρουση συμφερόντων όπως αναφέρεται ανωτέρω, οφείλει να απαλλάξει τον εργαζόμενο ή συνεργάτη από τη διαχείριση
  της συγκεκριμένης εργασίας, μόνιμα ή προσωρινά. Αλλά και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι
  οφείλουν να ενημερώνουν τη διοίκηση σε περίπτωση που οι ίδιοι αναγνωρίσουν
  σύγκρουση συμφερόντων. Η Εταιρία απαιτεί από τους εργαζόμενους σε αυτή να αποκαλύπτουν οποιαδήποτε κατάσταση θα μπορούσε εύλογα να οδηγήσει στη δημιουργία μιας τέτοιου είδους σύγκρουσης συμφερόντων.
 3. Όλες οι μη δημόσιες (μη γνωστές στο κοινό) πληροφορίες που αφορούν την PROTECT, τους πελάτες της εταιρίας ή τους εμπορικούς συνεργάτες της και προμηθευτές της, αποκαλούνται «εσωτερικές πληροφορίες» και προστατεύονται με εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα ως περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας.
 4.  Οι εργαζόμενοι της PROTECT που, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες ή έγιναν κοινωνοί εμπιστευτικών πληροφοριών για την εταιρία ή για άλλο νομικό πρόσωπο εξ αιτίας της σχέσης τους με την PROTECT, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν, να εκμεταλλεύονται ή να δημοσιοποιούν αυτές.
 5. Η PROTECT καταδικάζει κάθε είδους διεφθαρμένη επαγγελματική συμπεριφορά και οποιαδήποτε μορφή δωροδοκίας. Δεν επιτρέπεται σε οποιονδήποτε που ενεργεί για λογαριασμό της εταιρίας, να προσφέρει ή να παρέχει (άμεσα ή έμμεσα), οποιασδήποτε μορφής αθέμιτο όφελος ή άλλο πλεονέκτημα σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του Ιδιωτικού ή του Δημοσίου Τομέα, με απώτερο σκοπό να εξασφαλίσει ή να διατηρήσει ή ναδιευρύνει επιχειρηματική δραστηριότητα. Κατ’επέκταση οφείλει να μην αποδέχεται οποιοδήποτε χρηματικό ή εμπράγματο (δώρα και φιλοξενία, πολιτικές ή φιλανθρωπικές δωρεές, χορηγίες) αντάλλαγμα με στόχο οποιαδήποτε προνομιακή μεταχείριση σχετίζεται με αυτό. Σε περίπτωση υπόνοιας δωροδοκίας η PROTECT έχει το δικαίωμα άμεσης καταγγελίας της συμβατικής σχέσης με τον εργαζόμενο, υπεργολάβο- προμηθευτή και πελάτη.

Οι εργαζόμενοι που θεωρούν ότι ο εργασιακός χώρος τους δεν συμμορφώνεται με τις ανωτέρω αρχές ενθαρρύνονται να αναφέρουν τις ανησυχίες τους στη διοίκηση εγγράφως ή προφορικά. Η PROTECT παρέχει ένα πλαίσιο για τον καθορισμό, την αναθεώρηση και την επίτευξη στόχων κατά της δωροδοκίας που περιλαμβάνονται στους επιχειρηματικούς στόχους της.

Συνοψίζοντας ο αντικειμενικός σκοπός της εταιρείας PROTECT είναι η επίτευξη, η διατήρηση και η βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας της στην αγορά, δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στην διαρκή προσωπική επαφή με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα πλαίσια της νομιμότητας και παρέχοντας αποτελεσματικές και πλήρως ανταγωνιστικές υπηρεσίες. Η πολιτική είναι διαθέσιμη προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η διοίκηση της εταιρείας «PROTECT» δείχνοντας σεβασμό στη διαχείριση των εγκαταστάσεων των πελατών της, ανέπτυξε και δεσμεύεται να εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facility Management, FM), καλύπτοντας τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 41001:2018 και τις απαιτήσεις του demand Οργανισμού, των χρηστών της εγκατάστασης και της ίδιας της εγκατάστασης.

Στα πλαίσια του πεδίου εφαρμογής της «PROTECT», το οποίο αφορά την παροχή υπηρεσιών καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους ή μη χώρους και υπηρεσίες καθαρισμών και απολύμανσης, όλο το προσωπικό της εταιρίας, οι συνεργάτες και τα άτομα που εργάζονται στην PROTECT υποχρεούνται και δεσμεύονται στα παρακάτω:

 1. Ενσωματώνουμε ανθρώπους, τοποθεσίες και διεργασίες στο κτιριακό περιβάλλον, με κύριο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων και της παραγωγικότητας της κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας των πελατών μας.

      2. Ικανοποιούμε τις εφαρμοζόμενες και άλλες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών μας υποχρεώσεων με τους πελάτες μας, καθώς και τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης FM.

      3. Προσδιορίζουμε τις διακινδυνεύσεις και τις ευκαιρίες που πρέπει να καθοριστούν και διασφαλίζουμε τη διαχείρισή τους, ώστε να:

         —  Διασφαλιστεί η επιτυχία των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του συστήματος διαχείρισης FM

         —  Ενισχυθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα

         —  Προληφθούν ή μειωθούν τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα

         —  Επιτευχθεί βελτίωση των υπηρεσιών μας

         —  Διασφαλιστεί η επιχειρησιακή συνέχεια και η ετοιμότητα σε έκτακτα περιστατικά.

      4. Βελτιώνουμε συνεχώς το σύστημα Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (FM).

Συνοψίζοντας ο αντικειμενικός σκοπός της εταιρείας PROTECT είναι η επίτευξη, η διατήρηση και η βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας της στην αγορά, δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στην διαρκή προσωπική επαφή με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, παρέχοντας αποτελεσματικές και πλήρως ανταγωνιστικές υπηρεσίες με γνώμονα τις ανάγκες των εγκαταστάσεων των πελατών μας. Η πολιτική είναι διαθέσιμη προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.