Καποδιστρίου 42, 104 32, Αθήνα - Κων. Καραμανλή, 85100, Ρόδος
Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00 έως 17:00
Online Ραντεβού
Καποδιστρίου 42, 104 32, Αθήνα - Κων. Καραμανλή, 85100, Ρόδος
Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00 έως 17:00

Νομοθεσία

νομοθεσια

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

  • Έχει θεσπιστεί ειδική άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους βάσει της αριθ. 152347/3807/11.5.81 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 309/Β/29.5.81) και κάθε σχετικής συμπλήρωσης ή τροποποίησής της, η οποία εκδίδεται από το ΥΑΑΤ και χορηγείται σε ειδικούς επιστήμονες. Για να δείτε την άδειά μας, πατήστε εδώ.
  • Σύμφωνα με τον κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αναφέρεται ως «μόλυνση» η παρουσία ή η εισαγωγή πηγών κινδύνου.
νομοθεσία protect.com.gr

Στον ίδιο κανονισμό αναφέρονται τα προαπαιτούμενα όσον αφορά στην Ανάλυση Κινδύνων και τα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου ( Hazard Analysis & Critical Control Point )

Συγκεκριμένα οι αρχές του HACCP αναφέρουν:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004

Τέλος, ο κανονισμός 852/2004 αναφέρει ότι οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, ανάλογα με την περίπτωση, ώστε στο μέτρο του δυνατού να προλαμβάνεται η μόλυνση από ζώα και επιβλαβείς οργανισμούς.

  • Σύμφωνα με τους οδηγούς υγιεινής που έχουν εκδοθεί από τον ΕΦΕΤ, αναφέρεται σε θέματα συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, ότι πρέπει να θεσπιστούν επαρκείς διαδικασίες σε μια επιχείρηση για να διασφαλιστεί ότι ελέγχονται τα έντομα και τα άλλα επιβλαβή ζώα ή πτηνά.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Τα έντομα και τα τρωκτικά μεταφέρουν μεγάλο αριθμό παθογόνων μικροοργανισμών, καταστρέφουν τα τρόφιμα και τα υλικά συσκευασίας τους, αποτελούν κίνδυνο για την υγεία των εργαζομένων και είναι δείκτες τήρησης κακών συνθηκών υγιεινής από την επιχείρηση.
Σε κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προβλέπεται ο έλεγχος των εντόμων, αρουραίων, ποντικιών και πουλιών. Για τον έλεγχό τους θα πρέπει οι επιχειρήσεις να φροντίζουν για:
• Τον περιορισμό της εισόδου εντόμων και τρωκτικών στην επιχείρηση
• Την τοποθέτηση ηλεκτρικών παγίδων για έντομα
• Τις τακτικές επιθεωρήσεις ειδικών συμβούλων
• Τη χρήση εγκεκριμένων εντομοκτόνων

Συνιστάται η καταπολέμηση να γίνεται με ειδικά συνεργεία και για τις εργασίες να τηρείται ανάλογο αρχείο.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Τέλος, επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη με αρ. Υ1γ.Γ.Π/οικ. 96967 και θέμα “Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών σχετικά με τα αρχεία των συγκεκριμένων επιχειρήσεων”, πρέπει να τηρούνται τα κατάλληλα αρχεία τεκμηρίωσης διαδικασιών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού 852/2004 (αρχές του HACCP), ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος της επιχείρησης.

Ζητήστε Προσφορά